User avatar

شبکه‌ی آی‌فیلم یه تیکه از یه فیلمی رو پخش می‌کنه، پدر (ترک) زنگ زده به دخترش، دختر باهاش ترکی حرف می‌زنه، پدر می‌گه دخترم فارسی حرف بزن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10