آشپزخونه هم کارش تقریبن تموم شد، موند پذیرایی و تراس. تا شب تموم کنم دیگه خیالم راحته