کف مطالباتم ساعت برنارده حداقل برای نصف روز
آخ آخ دقیقا ‎- MaryaM
همون که زمان رو متوقف میکرد؟ ‎- منفی سی
آره ‎- وحید معمولی