کف مطالباتم ساعت برنارده حداقل برای نصف روز
آخ آخ دقیقا ‎· MaryaM
همون که زمان رو متوقف میکرد؟ ‎· منفی سی
آره ‎· وحید معمولی