اردوغان کی دوره‌ش تموم میشه گورشو گم کنه؟ نابود کرده ترکیه رو