کاش زودتر جمعه شه ملت برن سراغ زندگیشون یه نفس راحتی بکشم چند روز. واقعن دیگه تحمل این شرایط سخته