قطعن احساس رضایتم از زندگی بیشتر می‌شد اگه فردا هم تعطیل می‌بود
من تا آخر هفته رو موافق ترم ‎- Horizon
اون که نور علی نوره ‎- وحید معمولی