رهبر که گفته فاطمیه رو عاشورایی برگزار کنید، خب چی میشه مثل محرم حداقل دو روزش رو تعطیل کنید؟ تازه اربعین رو حساب نمی‌کنم