دو تا از کارهای اعصاب خورد کن رو برای فردا انجام دادم و کمی خیالم راحت شد.