حتی خود نمایندگی سروش تو تبریز هم آلبوم سراج رو نداره. ای خاااک. دست به دامن بیپ‌تونز میشم ناچارن