به افتخار پدرم چرا باید عکسی که شما شیر کردی رو لایک کنم؟ هنوز منقرض نشدن این جماعت؟