چنان فیلم درپیت و مزخرفی پخش کردن تو اتوبوس که فقط شهرزاد می‌تونه بشوره ببره