نمی‌دونم چه حکمتیه موسیقی‌ای که تو جاده گوش می‌دی دلچسب‌تر از وقتیه که تو خونه‌ و در آرامشی