User avatar

امروز سال‌روز شهادت مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشوراست.زندگی‌نامه‌شو بخونید،مخصوصن زمان فرماندهیش رو. مرد بود، مرد https://t.co/uxwrO4DHpU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10