خیر سرم دیگه تعطیلاتمه و اومدم مرخصی. دو روزه از ۸ صبح تا ۳ ظهر پشت سیستمم