قشنگ سگم، تا ۵ عصر داشتم کار می‌کردم، بعدش هم که سرمو گذاشتم زمین بکپم به طور متوسط هر یه ربع یه بار به یه دلیلی از خواب بیدار شدم