از مغازه‌ی یکی از دوستان خرید کردیم، کارت کشیدم، تراکنش ناموفق بود، رو صفحه‌ی پوز نوشت: دارنده‌ی کارت مضنون به تقلب می‌باشد.