شب گفتیم نیم ساعت بریم دو تا از دوستان عزیز مجازی رو ببینیم، اینقدر بودن باهاشون خوب بود و خوش گذشت که نیم ساعت شد دو ساعت و ما متوجه نشدیم