از این لحظه مراسم بزن و بکوب خانوما رسمن شروع شد، ما هم تا فردا شب بی‌کاریم :دی