امیدوارم هرکسی رو که ناراحت کردم و یادم نیست، هرکسی که پشت سرش حرف زدم یا خدای نکرده تهمت زدم هم منو ببخشه