مرگ بر آفت دهن، مرگ بر سوزش گلو، مرگ بر ام الامراض، سرماخوردگی