امیدوارم تو سال جدید خدا به رزق و روزیتون برکت بده، صبرتون رو زیاد کنه، هر روزتون بهتر از دیروزتون باشه و فقط خیر براتون پیش بیاد