صدای خواهرم و خواهرزاده‌م اینقدر شبیه هم شده که برای شناساییشون پشت تلفن نیاز به چند ثانیه تمرکز و سکوت دارم