User avatar

صدای خواهرم و خواهرزاده‌م اینقدر شبیه هم شده که برای شناساییشون پشت تلفن نیاز به چند ثانیه تمرکز و سکوت دارم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10