User avatar

پارسال شب عید پدر دوست و همکارم فوت کرد، امسال چند روز بعد از عید دخترش به دنیا میاد. زندگی همینه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10