پارسال شب عید پدر دوست و همکارم فوت کرد، امسال چند روز بعد از عید دخترش به دنیا میاد. زندگی همینه