با چه بدبختی دقیقه ۹۰ رسیدیم فرودگاه و دیدیم پرواز یه ساعت تاخیر داره. هم خوشحال شدم هم ناراحت