چنان بارونی قشم رو فرا گرفت که مجبور شدیم برخلاف میلمون جای دریا و گردش بیاییم بازارگردی و تازه کلی هم خرید کنیم :دی