فرودگاه قشم کلن یه سالن 300-400 متریه. «پیس پیس» چهارتا پرواز پشت سر هم هم دارن