رفتنی پکیج رو خاموش کردیم، خونه الان سیبریه، تا شب هم گرم نمیشه
اع چه زود از سفر برگشتيد ‎- بــــــــــاران!
ده روز کمه؟ بیست و چهارم رفتیم. ‎- وحید معمولی