رفتنی پکیج رو خاموش کردیم، خونه الان سیبریه، تا شب هم گرم نمیشه
اع چه زود از سفر برگشتيد ‎· بــــــــــاران!
ده روز کمه؟ بیست و چهارم رفتیم. ‎· وحید معمولی