رامبد جان، فقر مالی وقتی هست پشت بندش فقر شادی هم میاد. @rambodjavan1