خواهرزاده هم عروس شد به سلامتی. خیلی دلم می خواست مشهد باشم. نشد دیگه. ان شالله عروسیشون