دیروز با صدای گرفته کلی بلند بلند حرف زدم. امروز گلوم متورم شده. درد هم داره