مدرسه‌م که تموم شد،بابام خیلی رسمی گفت برو یه کاری برای خودت دست و پا کن.نه سرمایه‌ای داشتم نه آشنایی داشتم که سفارشم کنن و نه حتی حمایتی:))