البته تو صدا و سیما دست رشیدپور بسته‌س ولی باز بهتر از هیچیه. و باز هم البته اگه نیمه‌ی پر لیوان رو ببینیم