فکر می‌کنم تعارفی نبودن من گاهی وقتا اطرافیانم رو آزار میده. نمیدونم. شایدم نه