از پنجره‌ی پذیرایی نگاه می‌کنی بارون می‌باره، از پنجره‌ی آشپزخونه هوا آفتابیه