مهمونامون رفتن، تعطیلات داره تموم میشه، زندگی داره برمی‌گرده به روال روتینش. هم‌خوبه هم بد