بعد از چند سال در کنار شما بودن دیگه قشنگ واقفیم که شما خود آن سیزدهید کز همه عالم به درید. نیاز به تاکید هر ساله نیست