سیزده به در چیه؟ ما خودمون تا لنگ ظهر خوابیدن مذگان داریم