هر سال تا روز سیزده به در نمی‌تونستیم حرف گردش رو بزنیم، روز سیزده هم دو ساعت باید التماس بابا می‌کردیم که بریم بیرون