Avatar for vahid

هر سال تا روز سیزده به در نمی‌تونستیم حرف گردش رو بزنیم، روز سیزده هم دو ساعت باید التماس بابا می‌کردیم که بریم بیرون

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10