چرا باید ابد و یک روز به جای سینما ناجی تو سینما ۲۹ بهمن اکران بشه آخه؟