سخنرانی TED فوق العاده‌ای پخش کرد شبکه‌ی ۴. در مورد اعداد اول. دستش درد نکنه