خداوند متعال امروزمان را روز کم‌زنگ قرار بدهد ان‌شالله