برنامه شب کوک با همه‌ی نواقصش، در کل حرکت مثبتی بود از جانب صدا و سیما. هم برای جذب مخاطب و هم حمایت از قشر خود خواننده پندار