از جمله جوایز چهار نفر اول: کمک به ساخت آلبوم برای اون فرد و خواندن تیتراژ یک سریال یا تیتراژ سری بعد شب کوک. این خودش بهترین حمایته