زبان بلد نبودن خنده داره؟ اجباریه؟ اونم آلمانی!
نه ، آلمانى مسخره س :)) ‎- Afarin
نه چه اجباریه؟ ‎- Assal
والا این رفیق آلمانی ما می گفت اگه من آلمان دنیا نمی اومدم هیچوقت زبون آلمانی یاد نمی گرفتم :)) ‎- Myri∂m