زبان بلد نبودن خنده داره؟ اجباریه؟ اونم آلمانی!
نه ، آلمانى مسخره س :)) ‎· Afarin
نه چه اجباریه؟ ‎· Assal
والا این رفیق آلمانی ما می گفت اگه من آلمان دنیا نمی اومدم هیچوقت زبون آلمانی یاد نمی گرفتم :)) ‎· Myri∂m