شما که قدت بلنده میشه بگی به کجاها برد این امید مارا؟