ینی از دست اخلاق گند رییس بیمارستان و مسئول درآمد بیمارستان به مرز جنون رسیدم. والله که کار کردن با قوم بنی اسرائیل خیلی راحت تر از ایناست