کاش می‌دونستم چرا خدا روزی ما رو به واسطه‌ی این جماعت نفهم به دستمون می‌رسونه؟ اونم به این سختی؟