از ظهر هی یادم می‌افته فردا این موقع تو راهم، فقط دارم فحش میدم به مسئولین بیمارستان بروجرد