یه وخ زشت نباشه من از برف تبریز عکس نذاشتم؟ تو رو خدا اگه زشته بگید سریعن اقدام کنم