از دیشب کلی رو خودم کار کردم که حرص نخورم سر این قضیه. یخورده اعصابم آروم شده و با واقعیت کنار اومدم